Statut

Jacek Łeszega

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/216/16

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych

z dnia 26 lutego 2016 r.

 

 

S T A T U T

Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych

 

Postanowienia ogólne

 

Art. 1.

 1. Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji w Ustrzykach Dolnych, dalej jako „Centrum”, jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Ustrzyki Dolne.
 2. Siedziba Centrum mieści się w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 16
  oraz przy ul. 1 Maja 16, a terenem działania Centrum jest Gmina Ustrzyki Dolne.
 3. Centrum może używać skrótu: „BCTiP”.

 

Art. 2.

Centrum działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
  z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.),
 4. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196 ze zm.),
 5. postanowień niniejszego Statutu.

 

 

Organizacja Centrum

 

Art. 3.

 1. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
 2. W strukturze Centrum działa:
 1. Centrum Informacji Turystycznej, oznaczone międzynarodowym logiem „I”,
 2. Centrum Informacji i Promocji Gospodarczej, dalej jako „CIG”,
 3. Izba Regionalna, dalej jako IR.
 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych
  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).
 2. Centrum gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez gminę, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.
 3. Dyrektor Centrum, w terminie ustalonym uchwałą o procedurze budżetowej, składa plan finansowy Centrum.
 4. Dyrektor Centrum zarządza pomieszczeniami, wyposażeniem i sprawuje
  nad nimi pieczę.

 

Zakres działalności

 

Art. 4.

 1. Centrum realizuje zadania w zakresie promocji i turystyki.
 1. Zadania w zakresie promocji polegają w szczególności na:
 • promocji turystycznej Bieszczadów, a w szczególności Gminy Ustrzyki Dolne,
 • promocji gospodarczej Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne,
 • realizacji strategii promocji i strategii marki Ustrzyki Dolne,
 • promocji twórczości bieszczadzkich artystów ludowych i amatorów,
 • podejmowaniu inicjatyw i współudziale w imprezach promujących miasto (organizacja jarmarków, targów, wystaw, konkursów, spotkań, seminariów, konferencji i innych imprez promocyjnych),
 • przygotowaniu, dystrybucji wydawnictw oraz własnych artykułów promocyjnych, materiałów reklamowych, gadżetów,
 • współpracy z instytucjami i organizacjami ogólnopolskimi
  oraz międzynarodowymi w zakresie promocji miasta i gminy
  oraz współdziałanie z innymi samorządami, placówkami oświatowymi, instytucjami oraz stowarzyszeniami w celu włączenia ich oferty
  w system promocji walorów kulturowych i turystycznych Ustrzyk Dolnych,
 • współpracy z mediami regionalnymi i ogólnopolskimi oraz prowadzeniu stron internetowych,
 • współdziałanie z Burmistrzem w zakresie zarządzania znakiem promocyjnym marki Ustrzyki Dolne (logo miasta).

 

 1. Zadania w zakresie turystyki polegają w szczególności na:
 • ułatwianiu dostępu do obiektów turystycznych m.in. poprzez rozwijanie kompleksowego systemu informacji turystycznej, w tym informacji internetowej,
 • współdziałaniu z innymi podmiotami w rozwoju turystyki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
 • współpracy z mediami, branżą turystyczną, organizacjami społecznymi, innymi samorządami w zakresie rozwoju turystyki,
 • kreowaniu lokalnego produktu turystycznego i jego promocji,
 • działalności na rzecz turystycznego wizerunku Gminy Ustrzyki Dolne poprzez udział w targach i wystawach turystycznych, wydawnictwa turystyczne, współpracę z Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami turystycznymi,
 • organizacji rajdów turystycznych, rowerowych, innych imprez turystycznych,
 • tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, rozwijaniu zainteresowań krajoznawczych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 

 1. Zadania w zakresie promocji regionalizmu i muzealnictwa polegają

     w szczególności na:

 • zwiększaniu integracji społecznej mieszkańców miasta i regionu,
 • tworzeniu warunków do rozwoju regionalizmu i muzealnictwa
  na terenie gminy oraz ich promocji,
 • rozwijaniu współpracy z instytucjami kulturalnymi, edukacyjnymi
  oraz organizacjami pozarządowymi w mieście i regionie,
 • zwiększeniu zaangażowania mieszkańców i włączeniu ich w proces tworzenia i rozwoju Izby Regionalnej,
 • podniesieniu poziomu świadomości na temat historii, tradycji i kultury miasta oraz regionu,
 • podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców i turystów na temat historii, tradycji i kultury miasta oraz regionu,
 • budowaniu poczucia wspólnej tożsamości oraz dumy z przynależności do miejsca, grupy i narodu,
 • poszerzeniu i uatrakcyjnieniu oferty dla mieszkańców i turystów
  w obszarze historii, tradycji i kultury Ustrzyk Dolnych oraz regionu,
 • zwiększeniu poczucia wspólnej odpowiedzialności za pielęgnowanie historii, tradycji i kultury miasta oraz regionu oraz dbałości o artefakty,
 • rozwoju nowoczesnej Izby Regionalnej zaspokajającej potrzeby mieszkańców i rozwijającej się zgodnie z ich oczekiwaniami.

 

Art. 5

 1. Działające w ramach Bieszczadzkiego Centrum Turystyki i Promocji Centrum Informacji Turystycznej realizuje następujące zadania:
 • gromadzenie, przetwarzanie i dystrybucja informacji turystycznej,
 • zbieranie danych dotyczących ruchu turystycznego,
 • obsługa turystów krajowych i zagranicznych,
 • poradnictwo dla turystów indywidualnych i grup zorganizowanych,
 • prowadzenie i aktualizacja bazy turystycznej i gastronomicznej,
 • wydawanie i kolportaż własnych materiałów w zakresie informacji turystycznej,
 • sprzedaż powszechnych wydawnictw turystycznych, geograficznych
  i kartograficznych oraz innych produktów promocyjnych,
 • prowadzenie innych usług turystycznych.
 1. Centrum Informacji i Promocji Gospodarczej realizuje następujące zadania:
 • prowadzi Biuro Informacji oraz Promocji Gospodarczej Gminy Ustrzyki Dolne,
 • organizuje coroczne Forum Gospodarcze,
 • informuje o prowadzonej działalności gospodarczej na terenie gminy;
 • organizuje lub współorganizuje seminaria, konferencje, zjazdy itd.
  w zakresie działalności gospodarczej miasta.
 1. Izba Regionalna realizuje następujące zadania:
 • organizuje stałą (opcjonalnie wymienialną) wystawę eksponatów związanych z historią miasta i okolic, turystyki i sportu bieszczadzkiego,    leśnictwa i przemysłu drzewnego, przemysłu naftowego, historii okolicznych miejscowości związanych z wojskiem, muzyki bieszczadzkiej oraz innych dziedzin,
 • prowadzi badania naukowe przy wsparciu specjalistów z dziedziny regionalizmu i muzealnictwa,
 • organizuje prelekcje, lekcje, wykłady, prezentacje na temat historii regionu dla grup zorganizowanych np. szkół, grup emerytów itp.,
 • tworzy dodatkowe materiały dydaktyczne: słuchowiska historyczne nagrywane przez mieszkańców, prezentacje multimedialne itp.,
 • prowadzi i aktualizuje podstronę Izby Regionalnej informującą
  o godzinach otwarcia, dostępnych ekspozycjach, wystawach,               imprezach, konkursach itp.,
 • inicjuje, angażuje mieszkańców do współtworzenia wystaw     ekspozycji, promowania działań Izby np. organizacji ekspozycji tematycznych spójnych z imprezami w Ustrzykach Dolnych,
 • pozyskuje dodatkowe środki finansowe na działalność Izby,
  w szczególności na renowację i konserwację posiadanych eksponatów, ewentualny zakup wyjątkowo cennych artefaktów,
 • prowadzi rzetelny monitoring i ewaluację działalności Izby Regionalnej.
 1. Centrum Informacji Turystycznej, Centrum Informacji i Promocji Gospodarczej oraz Izba Regionalna funkcjonują na zasadzie opracowanego regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych.

 


Dyrektor i pracownicy Centrum

 

Art. 6.

 1. Centrum kieruje Dyrektor powoływany w drodze konkursu i odwoływany
  przez Burmistrza, który wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego
  w stosunku do Dyrektora.
 1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy głównego księgowego
  i pozostałych pracowników.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością,
 • reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
 • zarządzanie majątkiem,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,
 • ustalanie programu działania oraz planu finansowego,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności,
 • występowanie, w zależności od potrzeb, z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań objętych mecenatem państwa
  i na dofinansowanie bieżących zadań własnych.
 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum upoważniony jest samodzielnie Dyrektor, zaś w sprawach w których powstaje zobowiązanie finansowe przy kontrasygnacie głównego księgowego.

 

Art. 7.

Główny księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym Ośrodka i udzielonych mu przez Dyrektora upoważnień, ponosząc
przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje i skutki swoich działań.

 

Art. 8.

 1. Nadzór administracyjno – finansowy nad Centrum sprawuje Burmistrz, któremu to nadzorowi podlega prawidłowość dysponowania przyznanymi Centrum środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem.
 2. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych, Burmistrz ma prawo delegować imiennie pracowników Urzędu Miejskiego, którzy mają prawo wstępu do Centrum w godzinach otwarcia oraz wglądu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu nadzoru.
 3. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor. Dyrektor ma prawo zażądać sprostowań i uzupełnień.
 4. Treść protokołu wraz ze stanowiskiem Dyrektora rozpatruje Burmistrz, wydając stosowne zalecenia.
 5. Dyrektor może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zaleceń zwrócić się
  do Burmistrza o ich ponowne rozpatrzenie.

 

 

Zasady gospodarki finansowej

Art. 9.

 1. Sprawozdanie finansowe Centrum, przedłożone przez Dyrektora zatwierdza Burmistrz.

 

Zmiana Statutu

 

Art. 10.

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 


Postanowienia końcowe

 

Art. 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

 

Kategoria: